FAQ

 

[su_spoiler title=”Co to jest szkolenie BHP i czy jest obowiązkowe?” open=”no” style=”fancy”  icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]

Obszar szkoleń BHP reguluje Kodeks Pracy, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy (Art. 2373. § 1. k.p.) nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Interpretując przepisy wprost, przyjmujemy, że szkolenia w obszarze BHP są obligatoryjne.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kto zapewnia szkolenia w zakresie BHP i ponosi ich koszty?” open=”no” style=”fancy”  icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]

Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, ma także obowiązek prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie (Art. 2373. § 2. k.p.).[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy szkolenia BHP odbywają się według konkretnego programu?” open=”no” style=”fancy”  icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]

Tak, prawo nakłada na Pracodawcę obowiązek zapewnienia programów do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP. Jeśli Pracodawca korzysta z zewnętrznej wyspecjalizowanej firmy, w praktyce obydwie strony często uzgadniają programy dla szkoleń BHP dla pracowników.

W obowiązującym prawie, regulującym obszar szkoleń BHP, sformułowane są ramowe programy szkoleń, zarówno dla szkolenia wstępnego w zakresie instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego oraz dla szkoleń okresowych.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kiedy przeprowadza się szkolenie wstępne, jaka jest jego forma i ile trwa?” open=”no” style=”fancy”  icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (Art. 237[3]. § 2. KP)

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”
2) oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane „instruktażem stanowiskowym”

Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny lekcyjne. Jest to minimalny czas, może być dobrowolnie wydłużony o tyle, aby przekazać niezbędną wiedzę ogólną z zakresu BHP.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego jest uzależniony od grupy stanowisk pracy do której przyporządkowane jest konkretne stanowisko pracy szkolonego pracownika i wynosi minimum 8 godzin lekcyjnych. W przypadku stanowisk administracyjno-biurowych może być skrócony do 2 godzin lekcyjnych.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Co to jest Pierwsza Pomoc Przedmedyczna?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna to zespół czynności o charakterze ratunkowym wykonywanych w stosunku do osoby poszkodowanej w wypadku, na skutek urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony zdrowia i życia tej osoby oraz zminimalizowania następstw zdarzenia, do momentu udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy jako pracodawca muszę przeszkolić pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej ?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]
Nie ma prawnego obowiązku szkolenia pracowników (wyjątkiem są pracownicy oświaty) z zasad udzielania pierwszej pomocy poza ogólnymi informacjami przekazywanymi w ramach szkoleń bhp, prawo nakazuje wyznaczać pracowników. Jednak pracodawca poza samym wyznaczeniem pracowników ma stworzyć sprawnie działający system pierwszej pomocy w firmie, niemożliwe jest stworzenie takiego systemu bez odpowiednio dostosowanych do warunków firmy szkoleń dla pracowników. System wymaga również organizacji punktów aptecznych i odpowiedniego wyposażania apteczek.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”W miejscu pracy wyznaczona jest osoba do udzielania pierwszej pomocy. Czy w razie wypadku inni pracownicy mają udzielać pierwszej pomocy?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]W każdej jednostce musi być wyznaczona, przez pracodawcę, osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy. Nie zwalnia to jednak nikogo z obowiązku niesienia pomocy, jeśli sytuacja tego wymaga. Zawsze ciąży na nas obowiązek udzielenia pomocy człowiekowi, którego życie jest zagrożone. Jeżeli podczas pracy miał miejsce wypadek, należy wezwać osobę wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy, a do czasu jej przybycia samemu podjąć się akcji ratunkowej. Warto pamiętać, że nawet podczas udzielania pierwszej pomocy przez przeszkolone osoby, możemy zostać poproszeni o wykonywanie prostych czynności.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Podczas pracy jeden z pracowników uległ wypadkowi, czy świadek zdarzenia musi udzielić pierwszej pomocy ?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]
Przede wszystkim w takiej sytuacji należy ocenić stan poszkodowanego i bezpieczeństwo zarówno swoje jak i pozostałych osób. Jeżeli nie stwierdzamy zagrożeń dla naszego zdrowia ani życia należy podjąć akcję ratunkową. Trzeba pamiętać, że nieudzielenie pierwszej pomocy podlega karze, zgodnie z art.162 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Komu należy zgłosić, że w pracy zdarzył się wypadek?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]O wypadku w miejscu pracy należy niezwłocznie poinformować przełożonego. Zależnie od rodzaju wypadku i doznanych urazów, dokonuje tego poszkodowany bądź świadek wypadku. Jeżeli zgłosimy wypadek dalsze czynności i decyzje podejmowane są przez pracodawcę i osoby przez niego wyznaczone.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy wystarczy powiedzieć przełożonemu o wypadku, czy też istnieje określona forma zgłoszenia wypadku?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]

Przepisy nie regulują formy zgłoszenia wypadku. Należy pamiętać, że zgłaszając wypadek musimy podać kluczowe informacje: dane osoby zgłaszającej ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, datę i miejsce), dane poszkodowanego, fakty dotyczące wypadku ( miejsce, data, godzina, skutki, okoliczności, świadkowie).[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy muszę ubiegać się o postępowanie powypadkowe i rozpatrywanie wypadku, któremu uległem podczas pracy?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]Jeżeli wypadek został zgłoszony i pracodawca uzyskał informację o takim wypadku, poszkodowany nie musi podejmować żadnych dodatkowych czynności. Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wypadku. Powołany zostaje zespół powypadkowy, który opracowuje w ciągu maksymalnie 14 dni protokół powypadkowy, zawierający ustalenia i klasyfikację typu wypadku. Poszkodowany musi zostać zapoznany z takim protokołem przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jakie informacje i jaką dokumentację muszę udostępnić jako poszkodowany w toku postępowania powypadkowego?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]

W celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania i ustalenia rzetelnych okoliczności, przyczyn i skutków wypadku, konieczne jest uzyskanie przez zespół odpowiednich informacji. Poszkodowany musi udostępnić swoje dane, opisać dokładnie miejsce, przebieg, okoliczności wypadku, a także skutki danego zdarzenia. Zespół w toku postępowania uzyskać musi także wgląd w dokumentację medyczną poszkodowanego, poświadczającą doznane podczas wypadku urazy i przeprowadzone w związku z nimi zabiegi oraz zalecenia.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”W skutek urazów spowodowanych wypadkiem dostałem zwolnienie lekarskie. Czy przysługuje mi wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]Za czas niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenie przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W tym czasie wynagrodzenie wypłaca pracodawca, a jego wysokość wynosi 100%. Jeżeli niezdolność do pracy jest dłuższa niż 33 dni, za pozostałe dni poszkodowany otrzymuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego również w wysokość 100% wynagrodzenia. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy jako poszkodowany w wypadku przy pracy mogę żądać odszkodowania?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]Jednym ze świadczeń, jakie mogą przysługiwać poszkodowanemu jest jednorazowe odszkodowanie. Nie przysługuje ono wszystkim, a uzyskać je mogą tylko ci poszkodowani, u których w wyniku wypadku pojawił się stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. O stałym uszczerbku na zdrowiu mówimy, gdy dochodzi do naruszenia sprawności organizmu, powodujące poważne upośledzenie i nie daje szans na poprawę. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to z kolei naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia. Oceną stopnia uszczerbku na zdrowiu i ustaleniem jego związku z wypadkiem przy pracy zajmuje się ZUS. Odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo, w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy % uszczerbku.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kto musi przechodzić instruktaż stanowiskowy?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]

Instruktarz stanowiskowy zawsze musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, czyli musi go przejść:

 • pracownik nowo zatrudniany, na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownik przenoszony na stanowisko, o którym mowa w poprzednim punkcie,
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,
 • student odbywający praktykę studencką.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]

Instruktarz stanowiskowy może prowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, jeżeli osoby te posiadają:

 • odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktarzu stanowiskowego.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kto musi przechodzić instruktaż ogólny?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]Instruktaż ogólny zawsze musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy i zawsze powinni go odbyć:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kto może prowadzić instruktaż ogólny?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” class=”su-image-carousel-controls-style-light button.flickity-prev-next-button”]Instruktaż ogólny, w zależności od sytuacji, może być prowadzony przez:

 1. Pracownik służby BHP u pracodawców, gdzie utworzona jest służba BHP.
 2. Osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby BHP i powierza je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
 3. Pracodawca wykonujący zadania służby BHP, w przypadku, kiedy zatrudnia on do 10 pracowników albo do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 4. Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp – np. w przypadku braku pracownika służby bhp lub w zastępstwie.
 5. Firma zewnętrzna, jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników i nie utworzył służby BHP, tylko korzysta w tym zakresie z usług firmy specjalistycznej.[/su_spoiler]
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności

Rozumiem